ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 7/2024: Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για την Μειοδοτική Δημοπρασία Μίσθωσης Ακινήτου για τις Ανάγκες Στέγασης του Κέντρου Υγείας Νέας Ιωνίας – Αττικής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για την Μειοδοτική Δημοπρασία Μίσθωσης Ακινήτου για τις Ανάγκες Στέγασης του Κέντρου Υγείας Νέας Ιωνίας – Αττικής

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Α. Η Καταλληλότητα του Κτιρίου  Β.  Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη  Προσφορά Βάσει Τιμής.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
21.076,95 € για μηνιαίο μίσθωμα,
252.923,40 € για ετήσιο μίσθωμα
3.035.080,08 € για εννέα (9) έτη συν τρία (3) έτη παράταση
Με ανώτατο προϋπολογισμό 11,35€ ανά m2

Διαύγεια PDF ΡΤΓΚ469Η26-ΡΓΒ