ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 6/2024: Ετήσιας συντήρησης και διατήρησης σε κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων θέρμανσης – ψύξης – κλιματισμού των Δομών ΠΦΥ της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Για ετήσια συντήρηση και διατήρηση σε κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων θέρμανσης – ψύξης – κλιματισμού των Δομών ΠΦΥ της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ (122.977,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Διαύγεια PDF ΡΟΩΙ469Η26-Η78