ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 6/2024 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 182.000 ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
182.000 ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test).

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά είδος.

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:
Εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (145.600€) πλέον Φ.Π.Α ήτοι εκατό πενήντα τέσσερεις χιλιάδες, τριακόσια τριάντα έξι ευρώ (154.336€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6%

Διαύγεια PDF 6ΤΒ8469Η26-ΑΑΥ
Διευκρινιστική