ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29/2024 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» – Έλεγχο – Πιστοποίηση ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων των Δομών ΠΦΥ της 1ης ΥΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Έλεγχο – Πιστοποίηση ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων των Δομών ΠΦΥ της 1ης ΥΠΕ για δύο (2) έτη.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Δεκατεσσάρων χιλιάδων Οκτακοσίων Ογδόντα ευρώ (14.880,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% Δύο χιλιάδων Οκτακοσίων Ογδόντα ευρώ (2.880,00€).

Διαύγεια PDF ΨΘ94469Η26-ΖΩΣ