ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» – για Υπηρεσίες Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων των Κτιριακών Δομών Π.Φ.Υ. 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Για Υπηρεσίες Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων των Κτιριακών Δομών Π.Φ.Υ. 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Είκοσι Ενός χιλιάδων Τριακοσίων Είκοσι οκτώ ευρώ (21.328,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% Τεσσάρων χιλιάδων Εκατόν Είκοσι οκτώ ευρώ (4.128,00€).

Διαύγεια PDF ΨΚΜΤ469Η26-ΗΧΨ