ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡ. 23/2023 – Για Διετής Συντήρηση των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Για Διετής Συντήρηση των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) της Διοίκησης της 1ης Υ.ΠE.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Ενενήντα δύο χιλιάδες διακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και οκτώ λεπτά (92.276,08 €)
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%.

Διαύγεια PDF 6ΥΒΩ469Η26-ΓΔΖ