ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 138/2023 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» – Προμήθεια Τροχήλατων Καθισμάτων Εργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Τροχήλατα Καθίσματα εργασίας για όλες της δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Τριάντα Επτά χιλιάδες και Διακόσια ευρώ (37.200,00 €)  συμπ/νου ΦΠΑ 24%

Διαύγεια PDF ΨΕ1Α469Η26-Ν1Ρ