ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 140/2023 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Προμήθεια μπαταριών προς επισκευή αυτόματων απινιδωτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Προμήθεια μπαταριών προς επισκευή αυτόματων απινιδωτών Rescue Sam των μονάδων Υγείας Π.Φ.Υ.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής από τη στιγμή που πληρούνται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί .

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Επτά χιλιάδες Πεντακόσια Δύο ευρώ (7.502 € ) συμπ/μένου του Φ.Π.Α 24%

Διαύγεια PDF 6Β5Ι469Η26-ΙΦ6