Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» – Αποτελέσματα Συνεντεύξεων ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Πίνακες τελικής μοριοδότησης υποψηφίων  για μία(1) θέση Επιμ. Β΄ ειδικότητας Αγγειοχειρουργικής  για το Γ.Ν.Α. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”