ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΗΜΔΗΣ – Υπηρεσίες Καθαριότητας Τοπικών Ιατρείων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Υπηρεσίες Kαθαριότητας των ΤΙ Χολαργού, ΤΙ Γλ. Νερών και ΤΙ Παιανίας, για χρονικό διάστημα δύο μηνών – Οκτώβριος & Νοέμβριος 2023.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
4.790,00 € + Φ.Π.Α. 24% = 5.939,60 € συμπ/μένου Φ.Π.Α. 24%.

Διαύγεια PDF 9673469Η26-ΓΕ9