2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» – για Προμήθεια Αντιδραστηρίων του ΚΔΕ για τον εξωτερικό έλεγχο ποιότητας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων του ΚΔΕ για τον εξωτερικό έλεγχο ποιότητας.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ 15.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ) για 3 έτη

Διαύγεια PDF Ψ7Ι3469Η26-ΓΙΘ