Προκήρυξη θέσεων Συντονιστή Διευθυντή Ιατρών & Οδοντιάτρων κλάδου Ε.Σ.Υ. (Yπ’ αριθμ Γ4α/Γ.Π.οικ: 25991/04-05-2023) – ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Πίνακες ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ και ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Υποψηφίων Ιατρών

Πίνακες ΝΕΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ και ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Υποψηφίων Ιατρών

Πίνακες ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ και ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Υποψηφίων Ιατρών