ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 113/2023 – ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ «ΚΗΜΔΗΣ» – Προμήθεια Υπηρεσιών Ελέγχου Ασφάλειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Προμήθεια υπηρεσιών ελέγχου ασφάλειας – ανάπτυξης ψηφιακής πολιτικής ασφαλείας των ψηφιακών υποδομών και των Πληροφοριακών Συστημάτων της 1ης Υ.Π.Ε.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Τριάντα Επτά χιλιάδες Διακόσια ευρώ (37.200€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Διαύγεια PDF 6ΕΨ9469Η26-ΟΚ3