ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 112/2023 – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Υπηρεσίες Ετήσιας Συντήρησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Υπηρεσίες Ετήσιας Συντήρησης και Διατήρησης σε ετοιμότητα των Μέσων Πυρόσβεσης  και Πυροπροστασίας των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 1ης Υ.Πε.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών (Τμήμα Α και Τμήμα Β)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:
Τριάντα πέντε χιλιάδες τριακόσια ογδόντα τρία
ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (35.383,35 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Διαύγεια PDF 6Ε0Ν469Η26-ΜΕΒ