ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 107Α/2023 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» – Προμήθεια Φακέλων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Προμήθεια Φακέλων, ετήσιας κάλυψης για όλες τις Δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας και της Κεντρικής Υπηρεσίας 1ης Υ.Πε. Αττικής

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:
Τριάντα Επτά Χιλιάδες Είκοσι Έξι ευρώ και Σαράντα λεπτά (37.026,40 €) συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%

Διαύγεια PDF 6ΝΒΖ469Η26-Π2Κ