(ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡ. 13/2023 – Για Ανάδειξη Παρόχου Προμήθειας Υγειονομικού Υλικού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Για Ανάδειξη Παρόχου Προμήθειας :« Υγειονομικού Υλικού » για δύο (2) έτη για τις ανάγκες των δημοσίων δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής »

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Επτακόσια δεκαπέντε χιλιάδες επτακόσια δεκαοκτώ ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (715.718,66€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Διαύγεια PDF Ψ9Α4469Η26-ΞΦΩ
ΕΕΕΣ σε μορφή PDF
ΕΕΕΣ σε μορφή xml
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ