ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡ. 15/2023 – Για ετήσια συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων και δικτύου αυτών σε Δομές Υγείας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Ετήσια συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων και δικτύου αυτών σε Δομές Υγείας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής καθώς και τη συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων (καλωδίαση-πρίζες)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Εξήντα Δύο χιλιάδων ευρώ (62.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διαύγεια PDF 6Φ33469Η26-Σ03
ΕΕΕΣ σε μορφή PDF
ΕΕΕΣ σε μορφή xml