Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου.

Ανακαίνιση και Αναβάθμιση Τ.Ε.Π. των Γ.Ν.Α. «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ», Νοσοκομείου Αφροδίσιων & Δερματικών Νόσων Αθήνας «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» και Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 2.748.131,28 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.24%).

Διακήρυξη