Υποχρέωση υποψήφιων ιατρών για προσκόμιση βεβαιώσεων υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου,απαλλαγής ή / και επί θητεία στις γραμματείες των αρμόδιων συμβουλίων

Προσοχή προθεσμία– Εκδόθηκε το με αριθμό 168/7-4-2023 έγγραφο της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας ως προς την ενημέρωση των υποψηφίων στην με αριθ. πρωτ.Γ4α/Γ.Π.οικ.14830/8.3.2023 (ΑΔΑ: ΡΛΑΝ465ΦΥΟ-ΑΣΠ) προκήρυξη ιατρών, σχετικά με την αποστολή εκ μέρους τους της βεβαίωσης περί εκπλήρωσης της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου ή περί νόμιμης απαλλαγής τους από αυτήν  ή / και περί εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου επί θητεία στο αρμόδιο Συμβούλιο της ειδικότητάς τους.

Προς διευκόλυνσή σας επισυνάπτονται οι αποφάσεις συγκρότησης και ορισμού μελών στα Συμβούλια Κρίσης και Επιλογής Οδοντιάτρων και Ιατρών Ε.Σ.Υ. στις έδρες των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας, για θέσεις Νοσοκομείων και Γενικών Νοσοκομείων – Κέντρων Υγείας καθώς και στο ΕΚΑΒ.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
ΈΓΓΡΑΦΟ ΑΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Για ΑΓΡΟΤΙΚΑ 7 4 2023
1Η ΥΠΕ ΑΔΑ ΨΟΞΓ465ΦΥΟ ΣΓΣ
2Η ΥΠΕ ΑΔΑ ΩΜΗ7465ΦΥΟ 4ΣΝ
3Η ΥΠΕ ΑΔΑ 62ΙΩ465ΦΥΟ 13Β
4Η ΥΠΕ ΑΔΑ 6ΕΝΥ465ΦΥΟ ΝΞ2
5η ΥΠΕ ΑΔΑ 60ΛΡ465ΦΥΟ 7ΕΗ
6η ΥΠΕ ΑΔΑ 9ΤΞΛ465ΦΥΟ Η1Λ
7η ΥΠΕ ΑΔΑ 6Α41465ΦΥΟ 8ΘΧ
ΕΚΑΒ ΑΔΑ 64ΩΕ465ΦΥΟ ΔΕΧ