ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ μέσω ΚΗΜΔΗΣ – ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ για την ανανέωση των υπαρχόντων αδειών χρήσης του εγκατεστημένου λογισμικού προστασίας Bitdefender

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Για την ανανέωση των υπαρχόντων αδειών χρήσης του εγκατεστημένου λογισμικού προστασίας Bitdefender τόσο για τους υπολογιστές και για τους servers την Κεντρικής Υπηρεσίας καθώς και των δομών Π.Φ.Υ της 1ης Υ.Π.Ε, όσο και για την υποδομή e-mail. Που εξυπηρετεί την Υπηρεσία και κρίνονται αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργίας των δομών της 1ης Υ.Π.Ε Αττικής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Δέκα Εννιά χιλιάδων Εξήντα Πέντε ευρώ  (19.065 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 %.

Διαύγεια PDF ΨΕΖ7469Η26-ΧΣΟ