ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 9/2023 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για Παροχή Υπηρεσιών Ετήσιας Προληπτικής και Επανορθωτικής Συντήρησης Ακτινολογικών Συστημάτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Παροχή Υπηρεσιών Ετήσιας Προληπτικής και Επανορθωτικής Συντήρησης Ακτινολογικών Συστημάτων, μονάδων υγείας ΠΦΥ αρμοδιότητας 1ης Υ.ΠΕ.,
συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών πλην ακτινολογικής λυχνίας

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Εβδομήντα Τέσσερεις χιλιάδες Εξακόσια Σαράντα Οκτώ ευρώ (74.648,00€) συμπ/νου του ΦΠΑ 24%

Διαύγεια PDF 9ΕΦΚ469Η26-563
ΕΕΕΣ σε μορφή PDF
ΕΕΕΣ σε μορφή xml