ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 35/2023 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για Προμήθεια ακτινογραφικών φιλμ 6μηνης κάλυψης για τις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Προμήθεια ακτινογραφικών φιλμ 6μηνης κάλυψης για τις δομές της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Δέκα χιλιάδες Εννιακόσια Ενενήντα Έξι ευρώ και Ογδόντα Δύο λεπτά (10.996,82€) συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%

Διαύγεια PDF 6ΕΕΨ469Η26-Υ5Ε