ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ μέσω «ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ» Προμήθεια Υγρών Εμφάνισης και Στερέωσης Ακτινογραφικών φιλμ για δομές Π.Φ.Υ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος -Συλλογή Προσφορών Μέσω « ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ » για  Προμήθεια υγρών εμφάνισης και στερέωσης ακτινογραφικών φιλμ για δομές ΠΦΥ , για τη κάλυψη επειγουσών αναγκών.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής ανά είδος.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Πέντε χιλιάδων Επτακοσίων Τριάντα Επτά ευρώ και Εβδομήντα Έξι λεπτών (5.737,76 €) συμπ του ΦΠΑ

Διαύγεια PDF 6Ξ43469Η26-ΤΗΛ