ΣΥΝΘΕΣΗ_ΑΥΕ_ΒΥΕ_page-0001

Υγειονομικές επιτροπές (ΑΥΕ &ΒΥΕ) χωρικής αρμοδιότητας 1ης ΥΠΕ Αττικής

Με την υπ’ αριθμ. Α1β/Γ.Π. 50556/ 28-9-2022 (ΑΔΑ: ΨΣΟΓ465ΦΥΟ-ΝΣ5) Απόφαση Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας συγκροτήθηκαν και ορίστηκαν τα μέλη στις Πρωτοβάθμιες & Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές (ΑΥΕ και ΒΥΕ) της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής. Η εν λόγω απόφαση τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Α1β/Γ.Π. 58209/9-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΒΡ3465ΦΥΟ-ΧΘΥ)  1η Τροποποίηση Απόφασης , με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών στις Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές (Α.Υ.Ε. και Β.Υ.Ε) της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής». Οι ανωτέρω Υγειονομικές Επιτροπές είναι αρμόδιες να αποφαίνονται για θέματα υγείας υπαλλήλων, να γνωματεύουν δηλαδή επί αναρρωτικών αδειών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Δημοσίου, οι οποίοι διατήρησαν την υγειονομική ασφάλιση του Ι.Κ.Α., υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, αλλά και επί αναρρωτικών αδειών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Οι Δ/νσεις Προσωπικού και οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υγειονομική Επιτροπή ανάλογα με την έδρα (Δήμο) του ασθενούς, σύμφωνα με τον κάτωθι Πίνακα: