Προκήρυξη για την πλήρωση με επιλογή, μιας (1) θέσης δικηγόρου παρ Αρείω Πάγω, με έμμισθη εντολή, για το Γ.Ν.Α.ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ οργανική μονάδα Α.ΦΛΕΜΙΓΚ

Προκήρυξη για την πλήρωση με επιλογή, μιας (1) θέσης δικηγόρου παρ Αρείω Πάγω, με έμμισθη εντολή, για το Γ.Ν.Α.ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ οργανική μονάδα Α.ΦΛΕΜΙΓΚ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : 13/10/2022 έως 14/11/2022

Διαύγεια PDF 6ΡΥΥ4690ΒΖ-ΣΓ3