ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ – 2η Φάση – Τεχνικών Προδιαγραφών για Προμήθεια Αντιδραστηρίων Βιοχημικών Εξετάσεων με Συνοδό Εξοπλισμό Αναλυτή για την Κάλυψη των Αναγκών των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Αρμοδιότητας 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ — 2η ΦΑΣΗ

Είδους «Προμήθεια Αντιδραστηρίων Βιοχημικών Εξετάσεων με Συνοδό Εξοπλισμό Αναλυτή για την Κάλυψη των Αναγκών των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Αρμοδιότητας 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής»

Ανακoίνωση 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης

Τεχνικές Προδιαγραφές Αντιδραστηρίων Αυτόματου Βιοχημικού Αναλυτή