ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για Επισκευή και προμήθεια οδοντιατρικού εξοπλισμού των Κέντρων Υγείας Αμαρουσίου, Αθήνας, Αλεξάνδρας, ΤΙ Κάτω Χαλανδρίου, Βύρωνα, Ν. Κόσμου, ΚΕΦΟΚ Λένορμαν και Ν. Ιωνίας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Επισκευή και προμήθεια οδοντιατρικού εξοπλισμού των Κέντρων Υγείας Αμαρουσίου, Αθήνας, Αλεξάνδρας, ΤΙ Κάτω Χαλανδρίου, Βύρωνα, Ν. Κόσμου, ΚΕΦΟΚ Λένορμαν και Νέας Ιωνίας».

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000,00€) συμπ/νου του Φ.Π.Α.

Διαύγεια PDF ΨΔΧ8469Η26-Ε2Λ