ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ μέσω ΚΗΜΔΗΣ για Υπηρεσίες Kαθαριότητας Κ.Υ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, Κ.Υ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Κ.Υ ΠΑΤΗΣΙΩΝ & ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ και των Εμβολ/κών τους Κέντρων αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Για Υπηρεσίες Kαθαριότητας Κ.Υ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, Κ.Υ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Κ.Υ ΠΑΤΗΣΙΩΝ & ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ και των Εμβολ/κών τους Κέντρων αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
29.302,73€ + Φ.Π.Α. 24% = 36.335,39€ συμπ/μένου Φ.Π.Α. 24%

Διαύγεια PDF ΨΓΨΨ469Η26-ΔΒΞ