ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Προμήθεια αντιδραστηρίων LATEX για τις ανάγκες των βιοπαθολογικών εργαστηρίων διάρκειας ενός (1) έτους αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Για προμήθεια αντιδραστηρίων LATEX για τις ανάγκες των βιοπαθολογικών εργαστηρίων διάρκειας ενός (1) έτους αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά test.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Έξι Χιλιάδες Τριακόσια ευρώ (6.300,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διαύγεια PDF 6Γ3Γ469Η26-24Δ