ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΚΗΜΔΗΣ -ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ – Παροχή υπηρεσιών για την αποκατάσταση βλαβών, ανακαίνισης χώρων w.c και ανακαίνισης -αποκατάστασης χώρων γραφείων στο κτήριο της 1ης Υ.Π.Ε

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Παροχή υπηρεσιών για την αποκατάσταση βλαβών, ανακαίνισης χώρων w.c και ανακαίνισης -αποκατάστασης χώρων γραφείων στο κτήριο της Διοίκησης της 1ης Υ.Π.Ε επί της οδού Ζαχάρωφ 3.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής υπηρεσιών.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Καθαρή προϋπολογισθείσα δαπάνη ύψους Τεσσάρων χιλιάδων Εκατό (4.100 χωρίς το Φ.Π.Α 24 % συν Εννιακόσια Ογδόντα Τέσσερα ευρώ (984) Φ.Π.Α 24 %, τελική προϋπολογισθείσα δαπάνη ύψους Πέντε χιλιάδων Ογδόντα Τεσσάρων ευρώ (5.084 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

Διαύγεια PDF 6ΘΧΗ469Η26-ΞΤΟ