Ανάρτηση Πινάκων για την ανάδειξη εκπροσώπων των Μόνιμων Υπαλλήλων και των Υπαλλήλων ΙΔΑΧ στο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής

Ανάρτηση Πινάκων Εκλογέων