ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ μέσω ΚΗΜΔΗΣ Υπηρεσίες Φύλαξης Κ.Υ Ηλιούπολης, Χαλανδρίου & Λαυρίου αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής – για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από 1ης/7/2022 έως και 31ης/8/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Υπηρεσίες Φύλαξης Κ.Υ Ηλιούπολης, Χαλανδρίου & Λαυρίου αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής – για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από 1ης/7/2022 έως και 31ης/8/2022.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά ΔΟΜΗ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
27.060,00€ + Φ.Π.Α. 24% = 33.554,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Διαύγεια PDF 6ΦΔΩ469Η26-ΘΝΘ