ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 Προμήθεια Τόνερ Εκτυπωτικών Μηχανημάτων για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών των Δομών ΠΦΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Προμήθεια Τόνερ Εκτυπωτικών Μηχανημάτων για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών των Δομών ΠΦΥ αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Tην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά σελίδα εκτύπωσης.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες, εκατόν τριάντα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά ( 199.130.36199.130.36€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Διαύγεια PDF 9ΣΜΥ469Η26-ΘΕΗ