ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Συλλογή Προσφορών μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Συντήρηση Ηλεκτρικών Υποσταθμών (Υ/Σ) Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) και Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) των Δομών Π.Φ.Υ. Διοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής για ένα (1) έτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Συντήρηση Ηλεκτρικών Υποσταθμών (Υ/Σ) Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) και Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) των Δομών Π.Φ.Υ. Διοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής για ένα (1) έτος.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά υπηρεσία.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ: Είκοσι Τρεις χιλιάδες Οκτακόσια Οκτώ ευρώ (23.808,00€) συμπ/νου του Φ.Π.Α. Τεσσάρων χιλιάδων Εξακοσίων Οκτώ ευρώ (4.608,00€).

Διαύγεια PDF ΡΟ0Τ469Η26-ΨΩ3