ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Συλλογή Προσφορών μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για την επείγουσα προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Για την επείγουσα προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test).

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Τριάντα χιλιάδες ευρώ  (30.000€).  Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει υπολογιστεί με βάση τιμή αναφοράς 2,00 ευρώ ανά τεμάχιο. (μηδενικός συντελεστής Φ.Π.Α Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ Α΄/256/23.12.2020).

Διαύγεια PDF 6ΠΛΛ469Η26-ΘΓΝ