ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ μέσω ΚΗΜΔΗΣ -ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ για την ετήσια συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού οδοντοτεχνικών εργαστηρίων των δημόσιων δομών ΠΦΥ, αρμοδιότητάς της 1ης Υ.Π.Ε Αττικής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Για την ετήσια συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού οδοντοτεχνικών εργαστηρίων των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ ) , αρμοδιότητάς της 1ης Υ.Π.Ε Αττικής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Πέντε χιλιάδων Πεντακοσίων ευρώ (5.500€ ) χωρίς το Φ.Π.Α 24 %, συν Χίλια Τριακόσια Είκοσι ευρώ (1.320€ ) Φ.Π.Α 24 %, τελική προϋπολογισθείσα δαπάνη ετήσιας επισκευής και συντήρησης των προαναφερόμενων οδοντοτεχνικών εργαστηρίων των δημόσιων δομών Π.Φ.Υ, ύψους Έξι χιλιάδων Οκτακοσίων Είκοσι ευρώ (6.820 €).

Διαύγεια PDF ΩΧΘΒ469Η26-ΗΝΔ