Νέα καταληκτική ημερομηνία – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.30/ 2021-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών: «Συντήρηση και επισκευή πεντακοσίων δέκα (510) Ψυκτικών Θαλάμων ( ψυγεία καταψύκτες-ψυκτικούς θαλάμους) οικιακής και επαγγελματικής χρήσης των Δημόσιων Δομών Π.Φ.Υ (Κ.Υ. , Τ.Ι , Π.Ι και ΤΟΜΥ της 1ης Υ.Πε Αττικής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Για ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών: «Συντήρηση και επισκευή πεντακοσίων δέκα (510) Ψυκτικών Θαλάμων ( ψυγεία καταψύκτες-ψυκτικούς θαλάμους) οικιακής και επαγγελματικής χρήσης των Δημόσιων Δομών Π.Φ.Υ (Κ.Υ. , Τ.Ι , Π.Ι και ΤΟΜΥ της 1ης Υ.Πε Αττικής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%. Σαράντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια ογδόντα επτά ευρώ ( 48.387,00 €- πλέον του ΦΠΑ).

Διαύγεια PDF Ω2ΝΑ469Η26-ΧΨΠ
ΕΕΕΣ σε μορφή PDF
ΕΕΕΣ σε μορφή xml

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Παρασκευή, 07.01.2021 και ώρα 10.30 π.μ
Διαύγεια PDF Ψ5ΦΔ469Η26-ΙΓΨ