ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Προμήθεια αναλώσιμων πληροφοριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες της 1ης Υ.ΠΕ και Δομών Π.Φ.Υ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Προμήθεια αναλώσιμων πληροφοριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες της 1ης Υ.ΠΕ και Δομών Π.Φ.Υ.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Πέντε χιλιάδες Εκατόν Πενήντα Δύο ευρώ και Ενενήντα Εννέα  λεπτά (5.152,99€) συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24% Εννιακοσίων Ενενήντα Επτά ευρώ και Τριάντα Πέντε λεπτών (997,35€).

Διαύγεια PDF 643Θ469Η26-ΨΜΧ