ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 27/ 2021 για Ανάδειξη Παρόχου Υπηρεσιών Ετήσιας Προληπτικής και Επανορθωτικής Συντήρησης Ακτινολογικών Συγκροτημάτων Κ.Υ. αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Ανάδειξη Παρόχου Υπηρεσιών Ετήσιας Προληπτικής και Επανορθωτικής Συντήρησης Ακτινολογικών Συγκροτημάτων Κ.Υ. αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Σαράντα δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (42.160,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%. (τριάντα τεσσάρων χιλιάδων 34.000 €- πλέον του ΦΠΑ).

Διαύγεια PDF 9384469Η26-ΡΙΤ
ΕΕΕΣ σε μορφή pdf
ΕΕΕΣ σε μορφή xml