ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 16/2021 Προμήθεια toner εκτυπωτών για όλες τις Δομές της ΠΦΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Προμήθεια toner εκτυπωτών για όλες τις Δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ:
Πενήντα Δύο χιλιάδων Οκτακοσίων Ογδόντα Έξι ευρώ (52.886,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%

Διαύγεια PDF ΨΝΠ5469Η26-45Ζ

ΕΕΕΣ_ΤΕΥΔ
ΑΡΧΕΙΟ XML