ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15/2021 Προμήθεια διάφορου υγειονομικού υλικού, ετήσιας κάλυψης, για όλες τις Δομές της ΠΦΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Προμήθεια διάφορου υγειονομικού υλικού, ετήσιας κάλυψης, για όλες τις Δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ:
42.853,16€ συμπ/νου του ΦΠΑ 24%

Διαύγεια PDF 6ΕΚ2469Η26-Γ95

ΕΕΕΣ_ΤΕΥΔ
ΑΡΧΕΙΟ XML