ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ – 2η Φάση – Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια πέντε (5) Συστημάτων Υπερηχοτομογραφίας Γενικής και Καρδιολογικής Χρήσης

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ — 2η ΦΑΣΗ

Είδους: «Προμήθεια πέντε (5) Συστημάτων Υπερηχοτομογραφίας Γενικής και Καρδιολογικής Χρήσης»

Αριθμός Διαβούλευσης στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr): 21DIAB000018751