ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Συλλογή Προσφορών ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων στο Κέντρο Υγείας Βύρωνα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων στο Κέντρο Υγείας Βύρωνα.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος/υπηρεσία.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:
1.227,60€ συμπ/νου ΦΠΑ (990,00€ + ΦΠΑ 24% 237,60€ = 1.227,60€).

Διαύγεια PDF 621Ζ469Η26-Γ5Μ