ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για Προμήθεια τριάντα (30) Παλμικών Οξύμετρων δακτύλου για την κάλυψη αναγκών των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητας 1ης Υ.ΠΕ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Προμήθεια τριάντα (30) Παλμικών Οξύμετρων δακτύλου για την κάλυψη αναγκών των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητας 1ης Υ.ΠΕ.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:
Δύο χιλιάδες σαράντα έξι ευρώ (2.046,00€ ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Διαύγεια PDF ΩΜΡΕ469Η26-161