ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών εγγράφων, φακέλων αλληλογραφίας και δεμάτων, για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας και των ΤΟΜΥ της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών εγγράφων, φακέλων αλληλογραφίας και δεμάτων, για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας και των ΤΟΜΥ της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής για ένα (1) έτος.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:
Είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (24.800,00€ ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Διαύγεια PDF 6ΗΦΘ469Η26-9ΕΕ