ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 12/2021 – Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού για όλες τις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 1ης Υ.Πε.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:
Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού για όλες τις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 1ης Υ.Πε.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:
Εκατόν Πενήντα Δύο χιλιάδες Οκτακόσια Πενήντα Τέσσερα ευρώ και Ογδόντα λεπτά (152.854,80€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% Είκοσι Εννέα χιλιάδες Πεντακόσια Ογδόντα Τέσσερα
ευρώ και Ογδόντα λεπτά (29.584,80€).

Διαύγεια PDF 6Ε80469Η26-ΔΛΨ
ΤΕΥΔ