Συγκρότηση Οριστικών Μελετών – Μελέτης Εφαρμογής και Διασφάλιση του συνόλου των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων του ΓΝΑ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Διοίκηση 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ» (ΥΠΟΕΡΓΟ 2) της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΕ ΤΟΥ ΓΝΑ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» (Κωδικός ΟΠΣ 5037441) στο Ε.Π. «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020» (CPV: 71320000-7), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 98.661,44 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

43.164,00 € για μελέτη κατηγορίας 09 – Η/Μ Μελέτη
35.070,75 € για μελέτη κατηγορίας 14 – Ενεργειακή Μελέτη
6.258,78 € για τεύχη δημοπράτησης
1.299,02 € για εκπόνηση ΣΑΥ – ΦΑΥ
και 12.868,88 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες.

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες.

Η μελέτη χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 80%, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης με αριθμ. πρωτ.: οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5484/05-06-2019 της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση και δράσεις ΑΠΕ του ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς» με κωδικό ΟΠΣ 5037441. Ο φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) με κωδικό Σ.Α. 2751 και ο ενάριθμος της πράξης είναι 2019ΣΕ27510039.

Η θετική γνώμη της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gr.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και η προκήρυξη σύμβασης θα καταχωρηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ. Η Προκήρυξη δημοσιεύεται στον ελληνικό Τύπο, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (https://www.1dype.gov.gr).

 

1.1  ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Υγειονομική Περιφέρεια και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης – Υπουργείο Υγείας). Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών Υγείας.

 

1.2  ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών Ημερ/νία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ Ημερ/νία λήξης υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ Ημερ/νία αποσφράγισης προσφορών      στο ΕΣΗΔΗΣ
Διαδικτυακή Πύλη 31/05/2021 Πέμπτη Τετάρτη
www.promitheus.gr   24/06/2021 30/06/2021
του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ   Ώρα: 15:00 Ώρα: 10:00

 

  1. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για έξι (6) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

 

  1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Διακήρυξη της σύμβασης και στα Παραρτήματά της.

Eναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης.

 

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

 

  1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

5.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών του άρθρου 12.1 της διακήρυξης. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

5.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, που συνίσταται σε μέσο ετήσιο γενικό κύκλο εργασιών, των τριών (3) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων, τουλάχιστον ίσο με το 100% της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής της προς ανάθεσης σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

5.3 Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:

α) Στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:

  1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 09 – Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ: 1 τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας
  2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 14 – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ: 1 τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπειρίας

(β) Εμπειρία, κατά την τελευταία πενταετία, σε εκπόνηση Μελετών σε έργα ενεργειακής αναβάθμισης τουλάχιστον τριών (3) δημόσιων κτηρίων.

 

  1. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 

  1. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 1.973,23 €. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 13 της διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

  1. ΓΛΩΣΣΑ

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

  1. ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ (Δ/νση: Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, 18233, Κτίριο Κεράνης, τηλ: 213 2141216, φαξ: 213 2141229, email: aepp@aepp-procurement.gr) κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

 

Αθήνα, 26/05/2021

Διαύγεια PDF Ψ6ΞΧ469Η26-ΕΑΝ
Διαύγεια PDF 90ΕΖ469Η26-ΝΛΣ
Συγγραφή Υποχρεώσεων
Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης