ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Συλλογή Προσφορών μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Προμήθεια Διετούς κάλυψης διαφόρων μασκών για τις δομές ΠΦΥ της 1ης Υ.ΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Προμήθεια διετούς κάλυψης διαφόρων μασκών για τις δομές ΠΦΥ της 1ης Υ.ΠΕ.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ:
Έξι χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (6.490,41€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Διαύγεια PDF 6Ζ4Ο469Η26-ΤΚΓ