ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Συλλογή Προσφορών μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Συντήρηση δέκα οκτώ (18) ανελκυστήρων, δύο (2) αναβατορίων και δύο (2) ανελκυστήρων σκάλας και υπηρεσίες μετά ανταλλακτικών σε ιδιόκτητα κτίρια Δομών Π.Φ.Υ., καθώς και ενός (1) ανελκυστήρα στο ΤΙ Παιανίας, αρμοδιότητας 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Συντήρηση δέκα οκτώ (18) ανελκυστήρων, δύο (2) αναβατορίων και δύο (2) ανελκυστήρων σκάλας και υπηρεσίες μετά ανταλλακτικών σε ιδιόκτητα κτίρια Δομών Π.Φ.Υ., καθώς και ενός (1) ανελκυστήρα στο ΤΙ Παιανίας, αρμοδιότητας 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά υπηρεσία.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ:
Δεκαεννέα χιλιάδες τετρακόσια σαράντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (19.443,20€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διαύγεια PDF ΩΥ5Ρ469Η26-ΚΦΨ