ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ -Για συλλογή προσφορών μέσω του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Για την προμήθεια δοχείων απόρριψης (αιχμηρών) αντικειμένων (ΚΩΔ. CPV 44616200-3, Δοχεία αποβλήτων)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Συλλογή προσφορών μέσω του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Για την προμήθεια δοχείων απόρριψης (αιχμηρών) αντικειμένων (ΚΩΔ. CPV 44616200-3, Δοχεία αποβλήτων).

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή), για το σύνολο των ζητούμενων.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
Δεκαεννέα χιλιάδες διακόσια εξήντα ευρώ (19.260,00 €) χωρίς ΦΠΑ ή είκοσι τρείς χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτά ( 23.882,40 € ) συμπ/νου του ΦΠΑ.

Διαύγεια PDF Ψ07Σ469Η26-ΚΒΛ